Nudne ale konieczne!

Dbaj�c o jak najwi�ksz� dok�adno�� publikowanych informacji, przypominamy jednocze�nie, i� e-Wrocław zapewnia sobie prawo do niezamieszczania wypowiedzi, kt�re pod jakimkolwiek wzgl�dem s� uwa�ane za uw�aczaj�ce lub wulgarne, zawieraj�� spam, czy linki html oraz wypowiedzi os�b pos�uguj�cych si� fikcyjnym adresem e-mailowym, czy z jakiegokolwiek innego wzgl�du nie nadaj�ce si� do publikacji.

Dbaj�c jednocze�nie o jak najwi�ksz� niezale�no�� recenzji naszych czytelnik�w, odradzamy przesy�anie wypowiedzi przez osoby czerpi�ce jakiekolwiek korzy�ci z funkcjonowania miejsc opisywanych na naszej stronie (w�a�ciciele, wsp�w�a�ciciele, pracownicy).

e-Wrocław nie zamieszcza recenzji czytelnik�w, kt�rzy nie odwiedzili osobi�cie opisywanych miejsc oraz odradza przesy�anie recenzji nieaktualnych (dotycz�cych miejsc, kt�re zosta�y odwiedzone wcze�niej, ni� w ci�gu ostatniego roku).

Zach�camy do przesy�ania szczerych, zar�wno pozytywnych, jak i negatywnych wypowiedzi. Sk�adaj� si� one na zapewnienie jak najwi�kszego obiektywizmu zamieszczanych informacji oraz na ich aktualno�� i r�norodno��, aby da�y Wam one najlepszy obraz tego, co si� dzieje w mie�cie.

 

Dzi�kujemy za Wasz wk�ad!